مدفوع نوار
GY-901 بار مدفوع - ABS کم پشت صندلی، gaslift کرومی و قابلیت تنظیم ارتفاع پایه.

GY-901 بار مدفوع - ABS کم پشت صندلی، gaslift کرومی و قابلیت تنظیم ارتفاع پایه.

نوار مدفوع - ABS پایین صندلی عقب، gaslift کرومی و پایه، ارتفاع قابل تنظیم.

مدفوع نوار پی وی سی GY-801

مدفوع نوار پی وی سی GY-801

مدفوع - صندلی های پی وی سی، نوار کرومی گاز بلند andbase شکل T پا استراحت، ارتفاع قابل تنظیم.