مدفوع نوار ABS
GY-901 بار مدفوع - ABS کم پشت صندلی، gaslift کرومی و قابلیت تنظیم ارتفاع پایه.

GY-901 بار مدفوع - ABS کم پشت صندلی، gaslift کرومی و قابلیت تنظیم ارتفاع پایه.

نوار مدفوع - ABS پایین صندلی عقب، gaslift کرومی و پایه، ارتفاع قابل تنظیم.